Kształcenie na odległość

 

 

Kształcenie na odległość jest formą kształcenia, która może znakomicie wspierać szkolny system kształcenia, a w szczególności dzieci i mlodzież objętą indywidualnym tokiem nauczania, uczniów niepełnosprawnych, szczególnie uzdolnionych lub tych, którzy mają problemy edukacyjne. Dlatego tak ważne jest upowszechnienie kształcenia zdalnego w Polsce, a zwłaszcza w edukacji formalnej.

Ośrodek Edukacji Informatycznej podjął prace nad modelowaniem kształcenia na odległość dla potrzeb edukacji szkolnej i organizacją doskonalenia nauczycieli w tym zakresie. Zgodnie z przyjętym planem działań obecnie realizujemy projekt "Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie planowania zdalnych form kształcenia".

Oferta Ośrodka w tym zakresie jest skierowana do wszystkich nauczycieli. Szczególnie istotne jest przygotowanie nauczycieli w zakresie:
  • projektowania zdalnego procesu kształcenia z uwzględnieniem stosowania metod aktywizujących uczniów,
  • przygotowywania materiałów dydaktycznych dla potrzeb zdalnego kształcenia,
  • projektowania zdalnego pomiaru dydaktycznego,
  • wdrożenia zdalnych form kształcenia w praktyce szkolnej,
zaś nauczycieli informatyki dodatkowo do instalowania, konfigurowania i administrowania platformą na odległość.