Akademia Młodych Twórców


Specyfika pracy dydaktycznej prowadzonej w ŁCDNiKP z młodzieżą od ponad dwudziestu lat opiera się na kształceniu pozaformalnym. Wypracowany przez te lata program wspierania uzdolnionych uczniów zakłada przede wszystkim:
  • podmiotowe podejście do ucznia, umożliwiające dostosowanie zakresu treści i tempa uczenia się do indywidualnych możliwości;
  • włączenie do pracy ze zdolnymi uczniami innych niż bezpośredni nauczyciele osób (np. specjaliści w danej dziedzinie);
  • wykorzystanie różnych form i metod kształcenia (kształcenie zdalne, metody aktywizujące).

Akademia Młodych Twórców skupia uzdolnioną młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych, realizuje własne projekty informatyczne, bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla swoich rówieśników oraz przygotowuje coroczną konferencję informatyczną.

Uczennice i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają natomiast możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji informatycznych, biorąc udział w cotygodniowych pozaszkolnych zajęciach Twórczej Szkoły Komputerowej.